Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #46586
master
7b4d6f41
#14343 by Lyudmila Nepomnyashaya's avatar deploy Deploy DEV to K8S

00:39

passed #46318
master
7b4d6f41
#14343 by Lyudmila Nepomnyashaya's avatar deploy Deploy DEV to K8S

00:32

passed #46317
master
7b4d6f41
sbt
#14343 by Lyudmila Nepomnyashaya's avatar publish Publish master

04:56

passed #46316
master
7b4d6f41
sbt
#14343 by Lyudmila Nepomnyashaya's avatar test Test master

07:57

passed #46282
master
fd78de4a
triggered
#14329 by Anton Sudak's avatar deploy Deploy DEV to K8S

03:44

passed #46281
master
fd78de4a
sbt triggered
#14329 by Anton Sudak's avatar publish Publish master

07:10

passed #46280
master
fd78de4a
sbt triggered
#14329 by Anton Sudak's avatar test Test master

43:41

skipped #45903
0.2.4
6b553c64
sbt allowed to fail manual
#14247 by Alexey Gobzhelyan's avatar switch switch_prod
skipped #45902
0.2.4
6b553c64
sbt
#14247 by Alexey Gobzhelyan's avatar deploy deploy_prod
skipped #45901
0.2.4
6b553c64
allowed to fail manual
#14247 by Alexey Gobzhelyan's avatar deploy deploy_prod_k8s
skipped #45900
0.2.4
6b553c64
#14247 by Alexey Gobzhelyan's avatar deploy deploy_stage_k8s
skipped #45899
0.2.4
6b553c64
sbt
#14247 by Alexey Gobzhelyan's avatar publish publish_tag
failed #45898
0.2.4
6b553c64
sbt
#14247 by Alexey Gobzhelyan's avatar test test_tag_prod

03:51

passed #45792
master
fd78de4a
#14231 by Alexey Gobzhelyan's avatar deploy Deploy DEV to K8S

00:32

passed #45791
master
fd78de4a
sbt
#14231 by Alexey Gobzhelyan's avatar publish Publish master

04:59

passed #45790
master
fd78de4a
sbt
#14231 by Alexey Gobzhelyan's avatar test Test master

15:16

passed #45647
master
3b7542b5
#14192 by Alexey Gobzhelyan's avatar deploy Deploy DEV to K8S

00:29

failed #45641
master
3b7542b5
#14192 by Alexey Gobzhelyan's avatar deploy Deploy DEV to K8S

00:25

passed #45640
master
3b7542b5
sbt
#14192 by Alexey Gobzhelyan's avatar publish Publish master

05:04

passed #45639
master
3b7542b5
sbt
#14192 by Alexey Gobzhelyan's avatar test Test master

16:06

passed #45613
master
a1e8171c
triggered
#14181 by Anton Sudak's avatar deploy deploy_dev_k8s

00:34

passed #45612
master
a1e8171c
sbt triggered
#14181 by Anton Sudak's avatar publish publish_branch

05:07

passed #45611
master
a1e8171c
sbt triggered
#14181 by Anton Sudak's avatar test test_branch

15:17

passed #45609
master
a1e8171c
#14179 by Anton Sudak's avatar deploy deploy_dev_k8s

00:29

passed #45608
master
a1e8171c
sbt
#14179 by Anton Sudak's avatar publish publish_branch

15:13

passed #45607
master
a1e8171c
sbt
#14179 by Anton Sudak's avatar test test_branch

15:20

skipped #45606
master
66f378ce
triggered
#14178 by Anton Sudak's avatar deploy deploy_dev_k8s
skipped #45605
master
66f378ce
sbt triggered
#14178 by Anton Sudak's avatar publish publish_branch
failed #45604
master
66f378ce
sbt triggered
#14178 by Anton Sudak's avatar test test_branch

13:27

passed #45563
master
66f378ce
#14162 by Alexey Gobzhelyan's avatar deploy deploy_dev_k8s

00:30